Algemene reisvoorwaarden

 

Federale Overheidsdienst Economie

Verkoop op afstand van reizen:

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/reizen/verkoop-op-afstand-van-reizen

Algemene reisvoorwaarden:

http://www.clv-gr.be/algemene_reisvoorwaarden_nl.html

 

 

Maatregelen m.b.t. het Covid-19/Coronavirus

Deze COVID-maatregelen maken deel uit van onze reisvoorwaarden.

Ga kijken op onze pagina m.b.t. de maatregelen tegen het COVID-19 / Coronavirus.

 

 

Bijzondere reisvoorwaarden

 

Algemeenheden

De reis wordt georganiseerd door de ondergetekenden met als eerste doelstelling de vriendschapsbanden tussens de collega's en vrienden te leggen.

Het zijn groepsreizen waar de deelnemers van interessante groepsprijzen t.o.v. individuele reizen kunnen genieten.

De reizen worden aan de kostprijzen georganiseerd. Er wordt eventueel beroep gedaan op een erkende touroperator die alle nodige toelatingen heeft om een reis te organiseren. Indien dit het geval is, wordt dit duidelijk aan de deelnemers vermeld.

Wij zijn geen reisagentschap. Er wordt aan de deelnemers gevraagd om zich tot een erkend reisagentschap te wenden indien zij een reis met een andere bestemming (ander regio, ander hotel) of voor een andere periode wensen te reserveren.

Niettegenstaande wij de verenigingen ACMP, NSPV en IPA promoten, zijn deze in de organisatie van onze reizen niet betrokken. Zij ondersteunen ons enkel bij haar leden.

Voor de organisatie van de reis wordt een website online gezet. Op deze website worden alle details van de georganiseerde reis gepubliceerd, evenals de prijzen (met wat inbegrepen is) en het inschrijvingsformulier. Door hun inschrijving en de betaling van het voorschot, gaan de deelnemers akkoord met deze bijzondere voorwaarden.

 

Deelnemers

De reizen zijn bestemd voor de militairen en politiemensen. Alle personen die aan de voorwaarden voldoen om bij ACMP, NSPV of IPA toegetreden lid te worden, kunnen zich inschrijven als kandidaat deelnemer bij de georganiseerde reizen. Het lidmaatschap bij één van deze organisaties is niet verplicht. De familieleden en de vrienden die niet aan de voorwaarden voldoen om lid te worden, worden eveneens aanvaard indien ze door de kandidaat deelnemer rechtstreeks worden ingeschreven.

De leden van onze partners en/of collega's zijn verantwoordelijk voor de medereizigers die zij ingeschreven hebben.

Zonder zich te rechtvaardigen, kan de organisator van de reis deelnemers weigeren bij de inschrijving. Gedurende de reis, kan hij eveneens één of meerdere deelnemers uitsluiten op basis van zijn gedrag.

 

Inschrijvingen

De inschrijving gebeurt enkel door het invullen van een inschrijvingsformulier op de website. Eén enkel inschrijvingsformulier wordt per kamer of logement ingevuld. Een ontvangstbevestiging wordt via e-mail aan de kandidaat deelnemer overgemaakt, met een inschrijvingsnummer en een bankrekeningnummer. In de mate van het mogelijke, wordt de inschrijvingsnummer bij elke betaling vermeld.

Het voorschot van 200 euro per persoon moet zo vlug mogelijk betaald worden en ten laatste binnen de 5 werkdagen na de inschrijving op de website. Uitzonderingen zijn mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord met de reisorganisator. Voor de kinderen jonger dan 12 jaar is een voorschot van 100 euro per kind voldoende.

Enkel de betaling van het voorschot bevestigt de inschrijving. Er wordt voorrang verleend aan de eerste deelnemers die ingeschreven zijn én die het voorschot op tijd betaald hebben.

De vermelde prijzen op de website zijn steeds onder voorbehoud van aanpassingen of mogelijke typefouten. Deze prijzen zijn per persoon en per reis. Bij een eventuele prijsdaling worden de leden van onze partners terugbetaald of genieten van een prijsdaling op hun volgende reis.

 

Opties

Een optie laat u toe om plaatsen te blokkeren voor de reizen zonder inschrijving en zonder onmiddellijk een voorschot te betalen (gratis). Een optie blijft geldig gedurende maximum 30 dagen, dit is de tijd nodig om bij de bevoegde werkgever/overheid verlof aan te vragen.

Wanneer de reis bijna volzet is, neemt de organisator via e-mail contact op met de personen die een optie genomen hebben om hun definitieve beslissing te kennen. In dit geval, zal de bevestiging en de betaling van het voorschot moeten gebeuren binnen de 5 dagen na de zending van de e-mail door de organisator.

Een optie geeft geen recht op de keuze van de plaats in de bus, noch op de keuze van het logement. Zoals bij een gewone inschrijving, bevestigt de betaling van het voorschot steeds de inschrijving. Bij niet betaling wordt de optie automatisch na 30 kalenderdagen zonder melding geannuleerd.

Het is mogelijk dat een optie niet kan of niet meer geldig is voor de reizen die veel succes kennen (bijvoorbeeld: Paasvakantie).

 

Betalingen

Alle betalingen gebeuren uitsluitend op de bij de inschrijving meegedeelde bankrekening. Het is mogelijk de betaling van de reis in verschillende schijven uit te voeren (bijvoorbeeld een maandelijkse betaling) en je ontvangt dan bij elke betaling een aangepaste afrekening.

Het volledige saldo van het verblijf zal uiterlijk 40 dagen voor de afreis betaald moeten worden. De niet betaling van het volledige saldo wordt beschouwd als een annulatie van de inschrijving.

Om misverstanden te vermijden wordt er gevraagd indien je voor bepaalde supplementen opteert dit steeds te melden bij de inschrijving of afzonderlijk e-mail vooraleer een bijkomend betaling wordt uitgevoerd.

 

Wijzigingen

Wijzigingen van kamertype, regime, opties, enz... kunnen eventueel betalend zijn afhankelijk van de datum van wijziging en van de touroperator. Kosteloze wijzingen zijn mogelijk mits voorafgaande toestemming.

De toevoeging van een extra persoon wordt niet beschouwd als een betalende wijziging.

Wijzigingen die op het laatste moment gevraagd worden kunnen soms niet meer uitgevoerd worden. Gelieve hieromtrent eerst de organisator de contacteren.

 

Wettelijke bedenktermijn

De reis is voorzien voor een bepaalde datum of periode van uitvoering, eventueel met een minimum en/of een maximum aantal deelnemers. De deelnemer beschikt dus niet over de wettelijke bedenktermijn (art. VI.45, 11° en VI.53, 12° WER).

 

Annulaties

Bij annulering kan de deelnemer zich laten vervangen door een ander persoon, indien niet, verliest hij zijn betaalde voorschot.

Het niet betalen van het saldo van het verblijf binnen het vastgelegde tijdstermijn wordt als annulatie van de inschrijving door de deelnemer beschouwd, zonder verdere berichtgeving.

Indien het aantal deelnemers niet bereikt wordt, kan de organisator de reis(zen) annuleren door de deelnemers hiervan op de hoogte te brengen door middel van e-mail of met een andere communicatiemiddel. Het betaalde voorschot en het saldo zullen dan terugbetaald worden (zonder kosten voor de deelnemer, noch voor de organisator).

Bij een reisverbod opgelegd door de overheid omwille van sanitaire redenen (cf. reisverbod omwille van de COVID-pandemie), zal de organisator de reis(zen) annuleren door de deelnemers hiervan op de hoogte te brengen door middel van e-mail of met een andere communicatiemiddel. Het betaalde voorschot en het saldo zullen dan terugbetaald worden (zonder kosten voor de deelnemers).

Wij hangen af van de plaatselijke weeromstandigheden en de organisator kan niet worden verantwoordelijk zijn voor de onvoldoende aanwezigheid van de sneeuw. Er is dus nooit sneeuwzekerheid. De gedeeltelijke of volledige sluiting van het skidomein geeft geen recht op een kosteloze annulatie van de skireis. Het is vanzelfssprekend dat de bestelde skipas niet in rekening zal gebracht worden.

 

Terugbetalingen

De eventuele terugbetalingen, voorzien bij de bovenvermelde voorwaarden, worden enkel aan de personen terugbetaald die effectief de betaling uitgevoerd hebben.

De terugbetalingen hebben geen betrekking op de vouchers of eventuele andere kortingen.

 

Vervoer

Het vervoer wordt uitgevoerd per autocar. Alle autocars zijn rookvrij.

Er worden geen vaste plaatsen toegekend bij de heenreis (behalve uitzondering). Bij de terugreis worden de zitplaatsen door de deelnemers gekozen volgens de inschrijvingsdatum van de reis.

De plaatsen en uren van vertrek zullen later meegedeeld worden (een week voor het vertrek). Deze gegevens worden bepaald naargelang de wensen van de deelnemers en het aantal deelnemers. Wij trachten steeds het aantal vertrekplaatsen zo laag mogelijk te houden om de reistijd in te korten.

 

Bagages

De laatste jaren brengen de deelnemers steeds meer en meer bagage mee. De laadcapaciteit van de autocars is echter beperkt. Er wordt gevraagd dat niemand het toegelaten maximum overschrijdt: maximaal 1 koffer (max. 95 cm lengte, 60 cm hoogte en 25 cm dikte) en 1 paar ski’s of snowboard + stokken per persoon. Meer bagage wordt onherroepelijk geweigerd.

De organisator en de busmaatschappij is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van de bagage.

 

Schade

Indien een deelnemer schade aanricht aan zowel accommodatie als daarbuiten, dient direct en ter plaatse de schadeloosstelling betaald te worden.

Indien de schade na vertrek vastgesteld wordt, zal een factuur met de nodige bewijsstukken van het schadegeval volgen.

Het gehuurd ski- of snowboardmateriaal is gedurende de reis strikt persoonlijk. Het mag niet uitgeleend worden aan derden en men is er zelf verantwoordelijk voor. Bij verlies of diefstal of breuk van het materiaal zal de deelnemer het verschuldigde bedrag onmiddellijk ter plaatse moeten betalen.

Het artikel 1382 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

 

Verzekeringen

Geen enkele verzekering is in de prijs inbegrepen.

De annulatie-, ongeval-, bijstands- of diefstalverzekeringen zijn niet in de vermelde prijzen inbegrepen. Het staat vrij de deelnemers om een verzekering bij te nemen bij hun verzekeringsmakelaar, of bankagentschap of ziekenfonds.

Er wordt aan de deelnemers sterk aangeraden om de nodige maatregelingen te nemen om ongevallen en/of diefstal te voorkomen.

Bij ongeval of diefstal zijn de organisatoren niet burgerlijk noch strafrechtelijk verantwoordelijk. Daarom wordt er sterk aangeraden om een verzekering afzonderlijk af te sluiten.

 

Privéleven

De persoonlijke gegevens die je ons overmaakt via de inschrijvingsformulier zijn uitsluitend behandeld voor de organisatie van de reis en om u later te contacteren en u te informeren m.b.t. de organisatie van de volgende reizen.

Het is mogelijk dat bepaalde nodige gegevens overgemaakt worden aan de touroperator, aan de verzekeringsmaatschappij, aan het hotel (naam, voornaam, geboortedatum en oproepnummer GSM), aan het skiliftbedrijf (naam, voornaam en geboortedatum) en/of aan de skihuur (naam, voornaam, geboortedatum, maat en lengte) volgens de wettelijke bepalingen hieromtrent.

 

Foto's

Gedurende de reis worden er meerdere foto's genomen die daarna op de website worden gepubliceerd. Er worden geen namen of andere persoonlijke gegevens aan de foto's gekoppeld. De personen die niet wensen dat hun foto's op de website gepubliceerd worden, zijn verzocht dit bij de inschrijving schriftelijk te melden.

Er wordt aan de deelnemers gevraagd om voorzichtig te zijn bij de publicatie van hun foto's op sociale netwerken zoals facebook. Vraag de toelating van de personen van wie de foto's genomen werden.

 

Slotbepaling

Bij de verzekeringen gelden de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen.

Wat niet door deze voorwaarden wordt voorzien zijn de bijzondere voorwaarden van de touroperator van toepassing.

De huidige bijzondere voorwaarden kunnen op elk moment worden aangepast.

 

Bijzondere voorwaarden bijgewerkt op 01/09/2021

Tanja en Margy